MOON FILMS WARSAW × NEW NORMAL
PL: Animacja, którą zrobiłem dla MOON Films Warsaw – studio produkcji filmowej, które chciało pokazać, że podchodzi do panujących ostatnio warunków sanitarnych w sposób odpowiedzialny i zaangażowany. Animacja wprowadza w kontekst, jakie zmiany przeszła branża i pokazuje jakie konkretne rozwiązania wprowadziło studio, dla zmaksymalizowania BHP na planie filmowym i w postprodukcji.
EN: Animation I did for MOON Films Warsaw – a film production studio, which wanted to show that it is approaching recent sanitation in a responsible and committed manner. The animation introduces the changes that the industry has undergone and shows what specific solutions the studio has introduced to maximize health and safety of work on a film set and in post-production.
PL: Studio dla potwierdzenia swojej postawy udokumentowało stosowane na planie procedury bezpieczeństwa.
EN: To confirm its attitude, the studio documented the security procedures applied on the set.
PL: Kilka kadrów z animacji:
EN: Few frames from animation:
PL: Pracę nad animacją rozpocząłem od przygotowania zestawu inspiracji. W zestawieniu użyłem prac dostępnych w sieci i swoich poprzednich realizacji.
EN: I started working on the animation with preparing a set of inspirations. In the summary, I used works available on the Internet and my previous projects.
PL: Punktem wyjściowym i główną inspiracją produkcji jest styl art déco. Docelowo jednak efekt końcowy ma stanowić jedynie nowoczesną interpretację tej estetyki, odrzucając jej retro klimat. Główną cechą stylu art déco, z której będzie czerpała animacja, jest uproszczenie, a wręcz zgeometryzowanie, wszystkich form organicznych. Zabieg ten sprawi, że nawet najbardziej skomplikowane ilustracje zachowają jedynie najistotniejsze, esencjonalne elementy swojej formy, odrzucając zbędne detale i niedoskonałości. Rozwiązanie to sprawi, że ilustracje zachowają swój walor estetyczny, będą mogły stanowić atrakcyjne tło dla informacji, ale jednocześnie będą współgrały z piktogramami, wykresami czy tekstem.
EN: The starting point and the main inspiration of the production is the art déco style. Ultimately, however, the final effect is to be only a modern interpretation of this aesthetic, rejecting its retro feeling. The main feature of the art deco style, from which the animation will draw, is the simplification and even geometrization of all organic forms. Thanks to this treatment, even the most complex illustrations will retain only the most essential, essential elements of their form, discarding unnecessary details and imperfections. This solution will make the illustrations retain their aesthetic value, will be able to provide an attractive background for information, but at the same time they will harmonize with pictograms, charts or text.
PL: Minimalistyczne, linearne ilustracjo-piktogramy będą idealnym uzupełnieniem zestawu środków przedstawienia informacji. Kiedy aplowe, kolorowe ilustracje inspirowane art déco będą budowały kontekst, a teksty będą przekazywały bezpośrednio informację, to ilustracje tego typu będą szybkim i łatwo przyswajalnym sposobem na uzupełnienie treści pisanej. Założeniem jest jedynie inspirowanie się stylistyką art déco, jednak sama oprawa graficzna musi być świeża i współczesna. W tym celu paleta kolorystyczna ilustracji zostanie przełamana kilkoma jaskrawymi kolorami a część elementów będzie obrysowana konturem z mocnym, czarnym cieniowaniem.
EN: Minimalist, linear illustration and pictograms will be a perfect complement to the set of means of presenting information.When full-color, art déco-inspired illustrations build context, and texts convey information directly, illustrations of this type will be a quick and easily digestible way to supplement written content. The assumption is only to be inspired by the Art déco style, but the graphic design itself must be fresh and contemporary. For this purpose, the color palette of the illustrations will be broken with several bright colors and some elements will be outlined with a strong black shading.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top