FESTIWAL DEKONSTRUKCJI SŁOWA CZYTAJ!
PL: Słowa żyją. W swoim ogromie układają się w rzędy, układają się w sensy. Ludzie rozbijają te konfiguracje, a one powstają wciąż i wciąż na nowo. I gdzieś tam na styku tych zapasów powstaje sztuka, literatura, kino, teatr… Czytaj! Bo inaczej to co najistotniejsze przemknie ci obok nosa. „Czytaj!” to impreza promującą słowo pisane. Fundament pod budowę pozytywnego snobizmu wokół kultury czytania. Argument, który przekona, że czytanie jest atrakcyjną formą aktywności. My czytający może jesteśmy w mniejszości, ale stanowimy elitę. To z dobrych lektur w ogromnym stopniu rodzi się umiejętność samodzielnego myślenia, wrażliwość i samoświadomość. W naszym przekonaniu właśnie czytanie jest też punktem wyjścia do najlepszej zabawy. Bawimy się w dekonstrukcje słów, by zdekonstruować typowe spojrzenie na literaturę. Przekroczyć sztampową formę promocji czytelnictwa. Chcemy uchwycić słowo w ruchu, a nie uwięzione na papierze. Punktem wyjścia jest oczywiście literatura, ale interesują nas jej liczne interakcje z wszelkimi odcieniami sztuki.
EN: Words live. In their vastness they arrange themselves into rows, arrange their meanings. People break down these configurations and they arise over and over again. And somewhere at the meeting point of these stocks, art, literature, cinema, theater are created ... Read! Otherwise, what's most important will pass your nose. "Read!" is an event promoting the written word. A foundation for building positive snobbery around the culture of reading. An argument that will convince you that reading is an attractive form of activity. We readers may be in the minority, but we are the elite. It is from good reading that the ability to think independently, sensitivity and self-awareness to a great extent is born. In our opinion, reading is also the starting point for the best fun. We play with the deconstruction of words to deconstruct the typical view of literature. To go beyond the standard form of reading promotion. We want to capture the word in motion, not trapped on paper. The starting point is, of course, literature, but we are interested in its numerous interactions with all shades of art.
Back to Top