PRZEŻYĆ BEZ CYWILIZACJI: KOMPENDIUM WIEDZY
LIVING WITHOUT CIVILIZATION: THE KNOWLEDGE COMPENDIUM
PL: Wersja demonstracyjna mojego projektu dyplomowego, który powstał w pracowni informacji wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Publikacja stanowi kompendium wiedzy, niezbędnej odbiorcy znajdującemu się w sytuacji kryzysowej (wojna, stan wyjątkowy, katastrofa naturalna).
Uzasadnienie wyboru: Powodem dla którego postanowiłem podjąć się takiego tematu w swojej pracy dyplomowej była potrzeba stworzenia źródła wiedzy niezbędnej podczas ratowania własnego życia, dla zwykłego, niezapoznanego ze szkoleniami wojskowymi, czy tajnikami sztuki przetrwania człowieka. Inspiracją, czy raczej bodźcem, który kierował mną podczas poszukiwania tematu dyplomu, i późniejszej jego realizacji, w dużej mierze była aktualna wówczas i rozwijająca się po dziś dzień w niepokojący sposób sytuacja polityczno-społeczna.
EN: Demonstrative version of my diploma project, which was created in visual information workshop at Academy of Fine Arts in Katowice. The publication is a compendium of knowledge necessary for a recipient in a crisis situation (war, state of emergency, natural disaster).
Justification of choice: The reason why I decided to take up such a topic in my thesis was the need to create a source of knowledge necessary to save my own life, for an ordinary, unrecognized with military training or the secrets of the art of survival human. The inspiration, or rather the stimulus that guided me during the search for the topic of the diploma, and its subsequent implementation, was in a big part, the political and social situation, which was current at the time and developing to this day in a disturbing way.
ELEMENTY PUBLIKACJI / PUBLICATION ELEMENTS
PL: WSTĘP: Essentiale – ilustracje kompozycji niezbędnych przedmiotów oraz krótka charakterystyka każdego z nich.
EN: INTRODUCTION: Essentials – illustrated compositions of items essentials and short characteristics of every of them.
PL: PODRÓZ: Mapa i lista – mapa z zaznaczonymi w punktach lokalizacjami sztabów kryzysowych oraz lista danych rozwijających punkty z mapy.
EN: TRAVEL: Map and list – map with highlighted in points localisations of crisis headquarters and list of data expanding points from map.
PL: PODRÓZ: Plany miast – plany miast z dokładną lokalizacją każdego ze sztabów.
EN: TRAVEL: Plans of cities – plans of cities with exact location of every headquarter.
PL: SURVIVAL: Instrukcje ze scenami – przedstawione czynności krok po kroku, uproszczone do niezbędnych elementów ilustracje postaci.
EN: SURVIVAL: Instructions with scenes – actions presented step by step, simplified to necessary elements characters illustrations.
PL: SURVIVAL: Instrukcje z przedmiotami – przedstawione czynności krok po kroku, strzałki wyjaśniające zakres działania.
EN: SURVIVAL: Instructions with items – actions presented step by step, arrows explaining range of action.
PL: NATURA: Infografiki – alternatywne nazwy w nawiasach, szczegółówa ilustracja i wyróżnienia poszczególnych elementów i skala wielkości.
EN: NATURE: Infographics – alternative names in brackets, detailed illustration and distinction of individual elements and size scale.
PL: NATURA: Infografiki – piktogramy określające czy roślina nadaje się do spożycia.
EN: NATURE: Infographics – pictograms indicating whether the plant is suitable for consumption.
PL: NATURA: Infografiki porównawcze – tabelki obalające mity dotyczące grzybów.
EN: NATURE: Infographics – tables explaining myths about mushrooms.
PL: NAWIGACJA: paginacja umieszczona na górze dla szybszego odczytywania tytułów, zakładki dla zawężania zakresu poszukiwań wybranych informacji.
EN: NAVIGATION: top pagination for faster reading of titles, tabs for narrowing the scope of search for selected information.
KNOW-HOW
PL:
Co? Drukowana publikacja średniego formatu.
Jak? Podzielenie materiału na cztery działy wskazujące kolejność działań.
Po co? By pomóc ludziom w przypadku krytycznej sytuacji.
Dla kogo? Osoby nie wymagające opieki innych, posiadające pełną sprawność motoryczną nez znaczącej wady wzroku
EN:
What? Printed publication in medium format.
How? Dividing the material into four sections indicating the order of activities.
Po co? To help people in a critical situation.
Dla kogo? People who do not require care of others, have full motor skills without significant visual impairment.
PROJEKT / PROJECT
PL:
Dlaczego miękka oprawa? Możliwość schowania książki do kieszeni lub załadowanego plecaka po zwinięciu w rulon.
Dlaczego spirala a nie szycie / klejenie? Dzięki spirali można po odnalezieniu strony odłożyć ją na bok bez obaw o to, że odsprężynuje i sama się zamknie.
Dlaczego nie zwykły papier? Wykorzystanie wodoodpornego, wytrzymałego materiału jak Tyvek ma duże znaczenie przy tego typu publikacji.
EN:
Why soft binding? Possibility to hide the book in a pocket or loaded backpack when rolled.
Why the spiral and not sewing / gluing? With the spiral, you can put aside without fear, that it will spring and close itself.
Why not a regular paper? The use of waterproof, durable material like Tyvek is important for this type of publication.
TYPOGRAFIA I KOLORYSTYKA / TYPOGRAPHY AND COLORS
PL: Krój pisma: Avenir Next – prosty i bardzo czytelny. Teksty pisane są w pozytywie, a kontrast między stopniami pisma wyraźny.
EN: Typeface: Avenir Next – simple and very legible. The texts are written in positive and the contrast between the writing levels is clear.
PL: Dlaczego takie kolory? Czerń i biel w układnie pozytywowym daje maksymalną czytelność tekstu i ilustracji. Pomarańcz użyty został dla podkreślenia niektórych informacji. Kolor ten stosowany był do zmaksymalizowania widoczności przedmiotów, bądź ich elementów (czarna skrzynka w samolotach, oświetlenie pojazdów, rewers kurtek pilotów amerykańskich). 
EN: Why such colors? Black and white in a positive manner gives maximum readability of the text and illustrations. Orange was used to highlight some informations. This color was used to maximize the visibility of objects or their elements (black box in planes, vehicle lighting, reverse of American pilot jackets).
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top