Veclaim AWAKEN
PL: Druga animacja dla Veclaim, będąca materiałem promującym najnowszą kolekcję modowej marki – Veclaim AWAKEN. Tym razem tematyką pracy jest kosmos, wprowadzenie dobrej energii do swojego życia i przełamanie rutyny w otaczającym świecie.
EN: The second animation for Veclaim, which is a promotional material for the latest collection of the fashion brand – Veclaim AWAKEN. This time the subject of the work is space, introducing good energy into your life and breaking the routine in the surrounding world.
PL: Kilka kadrów z animacji:
EN: Few frames from animation:
PL: Post z animacją na Instagramie @veclaim.
EN: Post with animation on @veclaim's Instagram.
PL: Stworzenie nawet najprostszej animacji wymaga mnóstwa pracy. Każda pomyłka, lub rezygnacja z już wykonanego fragmentu, to zmarnowane długie godziny. Dlatego każdy proces animowania powinien składać się z czterech etapów: storyboardu, czyli połączenia szkicu i scenariusza animacji, przypominającego swoją formą komiks; still-o-matica, najprostszej, surowej wersji animacji, złożonej ze szkiców, bez ruchu, często będącym tylko pokazem statycznych obrazów; animatica, animacji już lekko zaawansowanej, z podstawowymi sekwencjami ruchu i ustalonym tempem akcji oraz docelowej animacji, która jest wynikiem wszystkich poprzednich etapów, z dodanym zwieńczeniem w postaci detali i dodanych dźwięków i muzyki.
EN: It takes a lot of work to create even the simplest animation. Each mistake, or the resignation from an already performed fragment, means long wasted hours. Therefore, each animation process should consist of four stages: a storyboard, a combination of a sketch and an animation script, resembling a comic book; still-o-matic, the simplest, austere version of animation, composed of sketches, without movement, often just a display of static images; animatic, an already slightly advanced animation, with basic movement sequences and a set pace of action, and the target animation that is the result of all previous stages, with added finials in the form of details and added sounds and music.
PL: Kilka zdjęć i filmów z sesji prezentujących ubrania z kolekcji. Cały projekt wzbogacono również o filtr na stories (nie jest on mojego autorstwa). Na zdjęciach można zobaczyć również ilustrację na koszulce, autorstwa graficzki Veclaim, która stanowiła punkt wyjściowy do animacji.
EN: A few photos and videos from the sessions presenting the clothes from the collection. The whole project was also enriched with a filter for stories (not by me). The photos also show the illustration on the T-shirt made by Veclaim's graphic artist, which was the starting point for the animation.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top